KLANTENSERVICE

NEW

COLLECTION SPRING/SUMMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities  

 

1.1 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend uit hoofde van diens beroep of onderneming, die een Product van denim.bar via de Website bestelt.

1.2 denim.bar: gevestigd te Winterswijk, KvK nummer: 08051622, bezoekadres: Misterstraat 16 (7101 EW) Winterswijk.

1.3 Partijen: denim.bar en Consument gezamenlijk.

1.4 Product: een door denim.bar op de Website ter verkoop aangeboden product.

1.5 Bestelling: een door Consument geplaatste bestelling voor de levering van één of meer Producten volgens de in Artikel 3 beschreven bestellingsprocedure.

1.6 Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product (inclusief BTW en - indien van toepassing - verzendkosten).

1.7 Overeenkomst: een door denim.bar geaccepteerde Bestelling.

1.8 Levering: het moment waarop het product op het door Consument opgegeven afleveradres wordt aangeboden door een door denim.bar aangewezen vervoerder.

1.9 Website: de website https://www.denim.bar

 

Artikel 2: Algemeen/toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen op de Website, de via de Website gedane Bestellingen en de via de Website gesloten Overeenkomsten tussen denim.bar en Consument.

2.2 Aanvullingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen overeen zijn gekomen.

2.3 Indien één (of meerdere) Artikel(en) van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door denim.bar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door denim.bar worden gewijzigd. Denim.bar plaatst de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de Website. Indien de Consument de algemene voorwaarden niet via de Website kan raadplegen, zal denim.bar op verzoek de algemene voorwaarden aan Consument toezenden.

2.5 Het is denim.bar te allen tijde toegestaan verplichtingen uit hoofde van de met Consument gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde(n) uit te besteden.

 

Artikel 3. Aanbod / aanvaarding

3.1 Door via de website een bestelling bij denim.bar te plaatsen, waarvan onderdeel uitmaakt het aanvinken van het daartoe bestemde veld op de website "voor akkoord met de algemene voorwaarden", bevestigt Consument met de inhoud van deze algemene voorwaarden akkoord te gaan en komt de Overeenkomst tot stand. De op de Website geplaatste privacystatement en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

3.2 De bestellingsprocedure ziet er als volgt uit. Consument: (i) selecteert het gewenste Product en voegt het toe aan zijn winkelmand; (ii) vult zijn adresgegevens in; (iii) vult (indien het gewenste afleveradres niet gelijk is aan het opgegeven adres) het gewenste afleveradres in; (iv) maakt een keuze voor één van de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden; (v) controleert zijn bestelling; (vi) vinkt aan "voor akkoord" met de algemene voorwaarden; (vii) gaat over tot vooruitbetaling van de Koopprijs.

3.3 Consument ontvangt een bevestiging van denim.bar van het tot stand komen van de Overeenkomst per e-mail. denim.bar zal de Overeenkomst gedurende 1 jaar bewaren.

3.4 denim.bar behoudt zich het recht voor de Bestelling niet te aanvaarden indien (onder andere): • (i) de waarde van de Bestelling, zulks ter beoordeling van denim.bar, een te hoog bedrag bedraagt; (ii) de door Consument ingevulde gegevens onvolledig zijn; (iii) het afleveradres zich buiten Nederland bevindt.

3.5 denim.bar zal indien zij ingevolge Artikel 3.4 de Bestelling niet aanvaardt de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, terugstorten op het door Consument opgegeven rekeningnummer.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij Producten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden - indien van toepassing - per Overeenkomst in rekening gebracht.

4.2 Indien denim.bar aan de consument verzendkosten zal doorberekenen, zal de hoogte van de verzendkosten worden weergegeven op de Website en onderdeel uitmaken van de Koopprijs van het Product. De totale Koopprijs wordt zowel bij het plaatsen van de Bestelling als bij het bevestigen van de Overeenkomst weergegeven.

4.3 Indien sprake is van een aanbiedingsprijs is deze uitsluitend gedurende een bepaalde periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

4.4 denim.bar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. De op het moment van het plaatsen van een bestelling weergegeven prijzen zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

 

4.5 denim.bar kan niet worden gehouden aan prijsaanduidingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld waarvan Consument had behoren te begrijpen dat de betreffende aanduiding een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

4.6 Het is mogelijk dat denim.bar aanbiedingen in haar webshops heeft waarbij u boven een bepaald totaalbedrag een (actie)product gratis ontvangt. Het actieproduct wordt dan met een waarde van €0,- aan de bestelling en factuur toegevoegd. Indien u artikelen van uw bestelling retourneert en het netto totaalbedrag lager uitkomt dan het vereiste totaalbedrag van de aanbieding, dan dient u het actieproduct binnen 14 dagen te retourneren. Mocht u dit niet doen, dan zal denim.bar een factuur sturen ter waarde van de originele prijs van het actieproduct. denim.bar behoudt daarnaast het recht om de restitutie van de waarde van geretourneerde product(en) te staken totdat het verkregen actieproduct geretourneerd is of totdat u het originele bedrag van het actieproduct heeft betaald.

 

Artikel 5. Betaling

 

5.1 Betaling door Consument aan denim.bar vindt plaats door vooruitbetaling via de op de Website weergegeven betaalmogelijkheden.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan denim.bar kenbaar heeft gemaakt. Levering vindt plaats door een door denim.bar aangewezen vervoerder.

 

6.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen verzendt denim.bar het Product zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum ontvangst van de volledige Koopprijs door denim.bar, naar het door Consument opgegeven adres, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

 

6.3 De door denim.bar opgegeven levertermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft Consument geen recht op schadevergoeding. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan binnen 14 dagen na tot stand komen van de Overeenkomst bericht. In dat geval heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

6.4 Producten worden binnen Europa geleverd.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico

 

7.1 De eigendom van het door denim.bar geleverde Product gaat op Consument niet eerder over dan nadat Consument de Koopprijs aan denim.bar heeft voldaan en de Koopprijs door denim.bar is ontvangen door middel van bijschrijving op haar bankrekeningnummer.

 

7.2 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van het Product gaat op het moment van Levering op Consument over.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 

8.1 Alle op het Product afgebeelde dan wel anderszins met het Product verbonden merken, tekens, modellen, ontwerpen, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten zijn eigendom van denim.bar of één of meerdere aan haar gelieerde vennootschappen. Consument erkent voornoemde eigendomsrechten van denim.bar en zal zich onthouden van elk gebruik van die rechten en de Consument zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op die rechten.

 

Artikel 9 Herroepingsrecht

 

9.1 Consument heeft gedurende 14 werkdagen na levering van het Product de mogelijkheid de Overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden. De schriftelijke ontbinding dient te worden gericht aan de klantenservice van denim.bar (contactgegevens Artikel 11.1). Consument dient het Product per post aan denim.bar te retourneren naar: denim.bar, Misterstraat 16, (7101 EW) Winterswijk.

 

9.2 Na ontvangst en controle van het Product door denim.bar zal denim.bar de door Consument voor het betreffende Product betaalde Koopprijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terugstorten via de door de Consument gebruikte betaalmethode.

 

9.3 Indien niet alle van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Producten worden geretourneerd is denim.bar - indien van toepassing - gerechtigd de verzendkosten in mindering te brengen op de aan Consument terug te betalen Koopprijs, nu Consument in dat geval voor de overige - niet geretourneerde Producten - ook verzendkosten aan denim.bar verschuldigd zou zijn.

 

9.4 denim.bar behoudt zich het recht voor een geretourneerd Product te weigeren of slechts een deel van de Koopprijs te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het Product gedragen is (passen van kleding is wel toegestaan), beschadigd en / of de verpakking van het Product niet langer (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde staat verkeert.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 denim.bar is jegens Consument nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen directe schade, indirecte schade, gevolgschade en bijkomende schade, die Consument lijdt vanwege de Overeenkomst, behoudens voor zover Artikel 10.2 en / of artikel 10.3 van toepassing is.

 

10.2 De aansprakelijkheid van denim.bar wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de Koopprijs van het Product.

 

10.3 De aansprakelijkheid van denim.bar voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot een bedrag van € 500.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

 

10.4 De in Artikel 10.1 t/m 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van denim.bar.

 

Artikel 11. Klachten

 

11.1 Contactgegevens klantenservice denim.bar, Afdeling Klantenservice info@denim.bar. •

 

11.2 Consument is verplicht onmiddellijk na ontvangst van het Product te onderzoeken of het Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Eventuele gebreken dient Consument binnen bekwame tijd na Levering schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd aan denim.bar te melden. •

 

11.3 Klachten aangaande levering of kwaliteit van het bij denim.bar door Consument aangeschafte Product worden door de afdeling Klantenservice van denim.bar afgehandeld. •

 

11.4 De ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan zal denim.bar dit binnen 14 dagen aan Consument kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen de Consument een antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Indien denim.bar door omstandigheden die de nakoming van de op denim.bar rustende verplichtingen op basis van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan denim.bar zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, brand, transportmoeilijkheden, aardbeving, werkstaking, faillissement van de door denim.bar ingeschakelde derden, stagnatie in de door derden aan te voeren producten, heeft denim.bar het recht de Overeenkomst op een nader tijdstip uit te voeren ofwel - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet langer mogelijk is - de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

12.2 denim.bar is in een situatie zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel nimmer tot enige vergoeding van schade gehouden.

 

Artikel 13: Conformiteit

 

13.1 denim.bar staat er voor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.

 

13.2 Consument erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch lastig te vermijden afwijkingen in maat, kwaliteit, afwerking, kleur ed. met betrekking tot het Product niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kunnen zijn.

 

13.3 Consument erkent voorts dat klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald evenmin een gegronde reden voor een klacht in de zin van Artikel 11 kan zijn.

 

13.4 denim.bar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de voor Consument gelden schade vanwege klachten in de zin van Artikel 13.2 en 13.3.

 

Artikel 14. Privacy

 

14.1 denim.bar verwerkt uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacy beleid. De op de Website geplaatste privacyverklaring en disclaimer maken onderdeel uit van de Overeenkomst en Consument stemt, door via de website een Bestelling te plaatsen, uitdrukkelijk in met deze privacyverklaring en disclaimer.

Artikel 15. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen denim.bar en Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en/of andere internationale verdragen met betrekking tot de koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Geschillen tussen denim.bar en Consument worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

PRIVACY BELEID

 

Algemeen

 

denim.bar vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van bezoekers van haar website zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring heeft denim.bar haar beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens uiteengezet. Voorop staat dat denim.bar zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

 

Gegevensverwerking bij bezoek website

 

Bij elk bezoek aan de website van denim.bar worden de volgende gegevens verwerkt: IP-adres, browserinformatie, bezoekers-patronen en gebruik van de website (zoals uw click-gedrag). Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website te evalueren en te verbeteren.

 

Gegevensverwerking bij bestelling via website

 

Indien u op de website van denim.bar een bestelling plaatst, wordt u verzocht naam-, adres-, e-mail- en betaalgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens worden door denim.bar uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

• het zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen van een bestelling.

• het informeren over de status van de bestelling.

• het afhandelen van de bestelling (zoals de betaling, bevestiging en de verzending daarvan).

• inzake het verlenen van klantenservice.

• het delen van uw gegevens met zakelijke partners binnen het denim.bar concern voor het maken van analyses door verkoop/aankoopgegevens te koppelen aan klantgegevens en u te informeren over persoonlijke aanbiedingen of acties.

• verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met denim.bar bent aangegaan en verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor denim.bar geldende wettelijke verplichtingen.

 

Gegevensverwerking social media

 

denim.bar is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als u via social media contact opneemt met het denim.bar, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

• Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden

• Om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media pagina van denim.bar.

Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

 

Beveiliging

 

Beveiliging in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan waartoe denim.bar wettelijk gehouden is.

 

Cookies

 

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Functionele cookies zijn nodig om de website van denim.bar te laten functioneren. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan en om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken.

 

Analytische cookies

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

• het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker

• het optimaliseren van onze website De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt uw browser echter ook zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat u niet van alle mogelijkheden van de website van denim.bar gebruik kunt maken. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.

 

Nieuwsbrief / reclamemateriaal

 

Activiteiten en aanbiedingen, dan wel via de website een bestelling hebt geplaatst ontvangt u per e-mail een nieuwsbrief / reclamemateriaal. In de nieuwsbrief / reclamemateriaal zelf is weergegeven op welke wijze u zich kunt afmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief / reclamemateriaal.

 

Overig

 

denim.bar blijft te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website van denim.bar zijn mogelijk links naar websites van andere organisaties opgenomen. denim.bar draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

 

Vragen of wijzigingen doorgeven

 

De website van denim.bar wordt beheerd door de v.o.f.daVinci., gevestigd aan de Misterstraat 16, te (7101 EW) Winterswijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 089051622. U kunt met denim.bar contact opnemen met een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die denim.bar van u heeft geregistreerd. Indien die informatie (deels) onjuist en / of onvolledig is kunt u denim.bar verzoeken de betreffende informatie te corrigeren, te verwijderen en / of aan te vullen. Ook als u nog vragen hebt over het privacybeleid van denim.bar kunt u contact opnemen via de onderstaande mogelijkheden. vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van bezoekers van haar website zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring heeft denim.bar haar beleid met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens uiteengezet. Voorop staat dat denim.bar zich in alle gevallen houdt aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

RETOURBELEID

 

KAN IK MIJN BESTELDE PRODUCT(EN) RETOURNEREN?

 

Ben je niet tevreden over een geleverd product, of is de maat niet goed? Vrijwel alle producten kunnen geretourneerd worden. Je kunt de producten binnen 14 dagen na levering, met de originele labels aangehecht en in de originele verpakking retourneren. Dit geldt ook voor afgeprijsde producten. Je hebt de mogelijkheid het product thuis te passen. Echter, wanneer je anders hebt gehandeld dan nodig was om te beoordelen of je het product wilt houden en om de belangrijkste kenmerken te controleren, dan kun je aansprakelijk worden gesteld door denim.bar. Denim.bar is in dit geval gerechtigd een vergoeding te vragen voor deze waardevermindering.

 

WAT KAN NIET GERETOURNEERD WORDEN?

 

- Gedragen, gebruikte, beschadigde en/of gewassen producten.

- Producten die niet in de originele staat verkeren.

- Producten zonder labels en/of originele verpakking.

- Ondergoed.

 

HOE WERKT RETOURNEREN?

 

Stuur een email naar info@denim.bar en meld je retour aan (aanmelden via je account kan ook). Geef duidelijk aan welke artikelen retour worden gestuurd en wat de reden is van de retour.

Let op: Heb je nog geen account? Maak deze dan eerst aan en gebruik hierbij hetzelfde e-mail adres als bij het plaatsen van je bestelling.

Je kunt het product per post terugsturen naar denim.bar, maar je kunt het product ook zelf terugbrengen.

Het adres van denim.bar kun je vinden op onze website, alsmede op de pakbon die je bij je bestelling ontvangen hebt.

 

KAN IK MIJN BESTELDE PRODUCT OOK RUILEN?

 

De mogelijkheid bestaat een gekocht product te ruilen voor bijvoorbeeld een andere maat of kleur. Dit kan in onze winkel, maar je kunt dit ook aangeven bij het retourneren van je bestelling.

 

WAT KOST RETOURNEREN?

 

Bij het retourneren van een product ben je zelf verantwoordelijk voor de retourkosten hiervan. Als een pakket niet voldoende gefrankeerd teruggestuurd is naar denim.bar, kan denim.bar het pakket helaas niet aannemen. Breng je het product/de producten zelf terug naar de winkel, dan zijn hier vanzelfsprekend geen kosten aan verbonden.

 

WANNEER ONTVANG IK DE RETOURBETALING?

 

Zodra het product in de winkel is afgeleverd en denim.bar de retour heeft geaccepteerd, ontvang je een e-mail. Het totaalbedrag van het product/de producten inclusief eventuele verzendkosten en exclusief retourkosten, wordt dan binnen 10 werkdagen teruggestort op je rekening. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarmee je de betaling van jouw bestelling hebt gedaan. Het bedrag kan dus teruggestort zijn op je bankrekening of op je creditcardrekening.

Na onze retourbetaling verschijnt het bedrag niet altijd meteen op je rekening. De termijn waarop het bedrag bij ons afgeschreven, en bij jou bijgeschreven wordt, is afhankelijk van je bank/creditcardmaatschappij/enz.

Wanneer je jouw retour terugbrengt in de winkel wordt het bedrag teruggestort op de rekening waarmee je de betaling van jouw bestelling hebt gedaan. Omdat de betalingen via een digitaal systeem verlopen, is het helaas niet mogelijk om de retourbetaling in de winkel te ontvangen.

 

OVERIGE VRAGEN

 

Heb je specifieke vragen over het retourneren of vragen over het ruilen van een product? Neem dan contact op met ons via info@denim.bar Ook voor overige vragen over het retourneren van onze producten kun je contact met ons opnemen via info@denim.bar of via telefoonnummer +31 (0)543 531 332

CONTACT

Misterstraat 16, 7101 EW Winterswijk

+ 31 (0) 543 531 332

© 2018 denim.bar